Statut

Statut Stowarzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniczu Małym”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniczu Małym” z siedzibą w Wiśniczu Małym, 32-720 Nowy Wiśnicz, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy i działa zgodnie z obowiązującym prawem o stowarzyszeniach tj. na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 1989 r. z późn. zm.).

§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a jego siedzibą jest wieś Wiśnicz Mały.

§ 3
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej, zaś do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników lub zlecać poszczególne zadania i czynności dla realizacji jego statutowych celów.

§ 4
Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5
Stowarzyszenie ma prawo być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń federacji i podmiotów gospodarczych posiadających osobowość prawną w tym: turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6
Celami statutowymi Stowarzyszenia jest:
1. Działalność opiekuńcza, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, wspieranie inicjatyw społecznych, a także promocja zdrowia – wśród ogółu społeczności a w szczególności wiejskiej.

2. Współpraca i pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji działających na wsi.

3. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia i innych organizacji społecznych działających na terenie wsi wobec władzy samorządowej, rządowej oraz wobec innych organizacji.

4. Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych.

5. Obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet – szczególnie wiejskich i ich rodzin.

6. Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy życia i pracy kobiet wiejskich, udzielanie pomocy kobietom w wykonywaniu przez nie obowiązków matki, obywatelki, producentki i gospodyni.

7. Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności, oświatowo-kulturalnej, upowszechniania postępu w gospodarstwie domowym oraz poprawy stanu ochrony zdrowia mieszkańców wsi.

8. Współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.

§ 7
Aby wykonać cele statutowe, określone w § 6 Statutu, Stowarzyszenie stosuje następujące środki działania:
1. Inicjuje i współdziała w rozwoju i upowszechnianiu kultury na wsi, w zwiększaniu uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym, w kultywowaniu folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej.
2. Współdziała w rozwijaniu aktywności sportowo-rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców wsi.
3. Uczestniczy w kształtowaniu społeczno-obywatelskich i patriotycznych postaw kobiet wiejskich i mieszkańców wsi.
4. Inicjuje i podejmuje działania służące przywracaniu i utrwalaniu spokoju społecznego, ładu i porządku oraz podnoszeniu kultury życia na wsi.
5. Współdziała z organizacjami politycznymi, młodzieżowymi, spółdzielczymi, samorządem terytorialnym w sprawach służących wsi i rolnictwu.
6. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w zakresie promowania regionalnej kultury i tradycji, poprzez organizację cateringu z regionalnymi potrawami oraz kursów i szkoleń przybliżających lokalną tradycję.
§ 8
W celu realizacji środków działania wymienionych w § 7, Stowarzyszenie prowadzi biuro i może zatrudniać osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy.

Rozdział III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne wykonujące wolne zawody lub inne osoby fizyczne identyfikujące się z celami Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub będąca członkiem zarządu podmiotu gospodarczego.
3. Założyciele z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi.

§ 11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także pełnoletni cudzoziemiec, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się w drodze przyjęcia kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 13
Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują w szczególności uprawnienia:
1. Bierne i czynne prawo wyborcze.
2. Udział we wszystkich działaniach Stowarzyszenia.
3. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
4. Uzyskiwanie rekomendacji i gwarancji w związku z prowadzoną działalnością na rzecz Stowarzyszenia.
5. Korzystanie z lokali i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych wew. Regulaminem.
6. Uczestniczenie w szkoleniach i kursach zarówno w kraju jak i za granicą, których organizatorem lub współorganizatorem jest Stowarzyszenie lub organizowanych na zlecenie Stowarzyszenia.

§ 14
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Aktywnie przyczyniać się do realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach.
3. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu znaczenia i roli Stowarzyszenia.
4. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
5. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
6. Regularnie opłacać składki.

§ 15
1. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi. Formę i rodzaj wsparcia osoby te ustalają z Zarządem Stowarzyszenia. Deklarację członkowską składa osoba upoważniona przez osobę prawną.
2. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 16
Członkowie wspierający mają obowiązek popierania Stowarzyszenia i umacniania jego pozycji przede wszystkim przez realizację zadeklarowanej formy wsparcia.

§ 17
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje a także pozbawia takiego tytułu Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 18
Członkostwo członka zwyczajnego ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
2. Skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku:
a) działalności członka sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach i działalności Stowarzyszenia,
c) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez trzy kolejne okresy,
3. Śmierci członka.

§ 19
Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi lub skreślenia uchwałą Zarządu z powodu nie realizowania zadeklarowanej formy wspierania przez okres co najmniej jednego roku.

§ 20
Członkostwo członka honorowego ustaje w trybie utraty członkostwa zwykłego zgodnie z § 18 z pominięciem ppkt. c pkt. 2.

§ 21
1. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu do Walnego Zgromadzenia wnoszone w terminie miesiąca od daty doręczenia, które na najbliższym zebraniu podejmie ostateczną uchwałę.
2. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie stosunek członkostwa pozostaje zawieszony.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
2. Kadencje wszystkich władz Stowarzyszenia trwają pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 23
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Rozdział V
WALNE ZGROMADZENIE

§ 24
Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 25
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym i honorowym z głosem stanowiącym, a członkom wspierającym z głosem doradczym. W zebraniu mogą uczestniczyć także zaproszeni goście.

§ 26
Walne Zgromadzenie członków obraduje w oparciu o każdorazowo zatwierdzony przez siebie regulamin.
§ 27
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz na dwanaście miesięcy.
3. Termin, miejsce i początek podaje Zarząd i zawiadamia wszystkich członków nie później niż na dwa tygodnie  przed dniem zebrania w udokumentowany sposób.

§ 28
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie programu i kierunków działania Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Udzielanie absolutorium Zarządowi.
5. Udzielanie rocznego skwitowania Zarządowi.
6. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjne.
7. Przyznawanie godności członka honorowego
8. Uchwalanie zmian Statutu.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
11. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
12. Uchwalanie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

§ 29
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganej liczby członków Walne Zgromadzenie może się odbyć w drugim terminie określonym w zawiadomieniu. W drugim terminie Walne Zgromadzenie odbywa się bez względu na liczbę obecnych członków, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 30
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 25 % ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku i obraduje ono wyłącznie nad sprawami dla rozpatrywania których zostało zwołane.

§ 31
O Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członkowie zostają poinformowani nie później niż na dwa tygodnie przed jego odbyciem, listami poleconymi lub w inny udokumentowany sposób.

Rozdział VI
ZARZĄD

§ 32
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu do dziewięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

 1. Zarząd składa się z: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Członków Zarządu.
  3. Walne Zgromadzenie określa ilość członków Zarządu oraz wybiera Prezesa.
  4. Zarząd wybiera spośród siebie wiceprezesów i skarbnika.
  5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
  6. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub jeden z wice prezesów.
  7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.§ 33
  Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą pełnić swe funkcje nie dłużej jak cztery kadencje.

§ 34
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Uchwalanie rocznych planów działalności i budżetu Stowarzyszenia.
3. Kierowanie działalnością merytoryczną i finansową Stowarzyszenia.
4. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
5. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
8. Opracowywanie planów pracy oraz preliminarza przychodów i wydatków.
9. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do koalicji z organizacjami o podobnych celach i założeniach programowych.
10. Ustalanie wysokości wkładów finansowych dla członków wspierających.
11. Obsługa administracyjna i biurowa Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia.

§ 35
1. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.
2. Dla skuteczności prawnej czynności Zarządu wymagane są co najmniej dwa podpisy jego członków, w tym musi być podpis Prezesa lub jednego z wice prezesów.

§ 36
Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu w okresie rocznym za rok kalendarzowy.

Rozdział VII
KOMISJA REWIZYJNA

§ 37
1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zgromadzenie.
4. Komisja wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

§ 38
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przynajmniej raz w roku przeprowadzenie kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień finansowych oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi.
2. Ocena działalności statutowej, finansowej i gospodarczej.
3. Żądanie od zarządu Stowarzyszenia wyjaśnień w sprawie jego działalności oraz określenie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.
4. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium lub rocznego skwitowania dla Zarządu Stowarzyszenia.
5.Członkowie organu kontroli lub nadzoru:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego za rok poprzedni.

§ 39
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział VIII MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 40
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1. ruchomości,
2. nieruchomości,
3. wkłady finansowe członków,
4. składki członkowskie,
5. darowizny, zapisy i spadki, nawiązki sądowe
6. subwencje i dotacje,
7. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
8. środki pochodzące z ofiarności publicznej.

§ 41
Zabrania się :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 42
Fundusze Stowarzyszenia mogą być zużyte wyłącznie na realizację zdań statutowych Stowarzyszenia. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 43
Dokumentacja działalności finansowej Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 44
Wszelkie zobowiązania finansowe i majątkowe wymagają podpisu dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub jednego z wice prezesów.

Rozdział IX
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 45

1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub zmianie statutu może podjąć tylko Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powoła Komisję Likwidacyjną składającą się z pięciu członków, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.
3. Uchwała o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez Władzę Rejestracyjną.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s